Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Oferta edukacyjna

Kierunek Turystyka i rekreacja, profil praktyczny, studia 1 stopnia

W ramach studiów na kierunku Turystyka i rekreacja student nabywa  wiedzę i umiejętności zarówno w dziedzinie  nauk społecznych,  nauk przyrodniczych  jak również nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Będzie profesjonalnie przygotowany  nie tylko do pracy w zakresie turystyki i rekreacji w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach odnowy biologicznej itp., ale także w ośrodkach doradztwa, administracji samorządowej i organizacjach społecznych. Student uzyska ponadto wiedzę na temat specyfiki prezentowania imprez turystycznych w Internecie, skuteczności informacji turystycznej, czy reklamy prezentowanej w sposób tradycyjny lub w multimediach. Zapozna się z narzędziami i instrumentami badania rynku turystycznego, czy organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych. Po ukończeniu studiów będzie także gotów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją Będzie uczestniczył ponadto w poznawaniu kraju i świata w ramach prowadzonych krajowych i zagranicznych wyjazdów terenowych, zaś swoje umiejętności praktyczne będzie doskonalił w czasie praktyk zawodowych. Pozna również problematykę organizacyjno-prawną funkcjonowania rynku turystycznego w Polsce oraz uzyska umiejętność  posługiwania się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej. Student kierunku Turystyka i rekreacja nabywa dodatkowych kompetencji w ramach studiowanej wybranej ścieżki kształcenia, tj. turystyka aktywna, turystyka zdrowotna,   turystyka w strefie nadmorskiej, turystyka w strefie nadmorskiej 50 + i multimedia w turystyce.

Wybór ścieżki kształcenia: po II semestrze studiów. 

Uruchomienie ścieżki kształcenia: po zadeklarowaniu przez minimum 15 studentów 

 

ścieżka kształcenia Turystyka aktywna 

W ramach tej ścieżki kształcenia student zapoznaje się z różnymi rodzajami turystyki aktywnej. Poznaje zróżnicowanie przedsięwzięć turystyki aktywnej w wymiarze historycznym i militarnym, turystyki religijnej i pielgrzymkowej, przemysłowej i kulturowej, kulinarnej czy sportowej. Uzyskuje wiedzę i umiejętności właściwego wykorzystania infrastruktury terenów rekreacyjnych oraz zastosowania specjalistycznego sprzętu w turystyce aktywnej. Nabywa wiedzy i umiejętności w zakresie rekreacji, w tym poznaje różne formy rekreacji ruchowej, turystyki kwalifikowanej i ekstremalnej. Doskonali sprawność ruchową i poznaje sposoby organizacji imprez turystycznych z nastawieniem na turystykę aktywną. Zapoznaje się z narzędziami i instrumentami planowania i programowania przedsięwzięć turystyki aktywnej i rekreacji czynnej, takimi jak: Internet, systemy rezerwacji i dystrybucji, projekty UE, marketing i zarządzenie grupami turystycznymi. Absolwent tej ścieżki kształcenia posiada wiedzę i umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania przedsięwzięć w sferze rekreacji, turystyki aktywnej i kwalifikowanej np. górskiej, pieszej, narciarskiej, wodnej, pielgrzymkowej., przygotowywania oferty turystycznej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w języku obcym. Powinien dobrze radzić sobie z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wszelkiego typu wyjazdów indywidualnych i zbiorowych, takich jak wycieczki szkolne, pielgrzymki czy grupowe wyjazdy okolicznościowe, wycieczki o charakterze rekreacyjnym i kwalifikowanym, planowaniem i organizacją czasu wolnego oraz różnego rodzaju wypoczynku. Absolwent tej ścieżki kształcenia dodatkowo nabywa wiedzy na temat wpływu turystyki aktywnej na zdrowie fizyczne człowieka i otoczenie oraz jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów, co w połączeniu z nabytymi praktycznymi umiejętnościami aplikacyjnymi predestynuje go do pracy w instytucjach i jednostkach zajmujących się planowaniem rozwoju turystyki i rekreacji, z uwzględnieniem szeroko pojętej aktywności ruchowej. Ponadto posiada przygotowanie do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, centrach rekreacyjno-sportowych, a także w ośrodkach doradztwa, administracji samorządowej i organizacjach społecznych. Absolwent jest gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją. Zna problematykę organizacyjno-prawną funkcjonowania rynku turystycznego w Polsce oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej. 

 

ścieżka kształcenia Turystyka zdrowotna 

W ramach tej ścieżki kształcenia student zapoznaje się z turystyką uzdrowiskową i medyczną w Polsce i na świecie. Poznaje zróżnicowanie przedsięwzięć turystycznych w lecznictwie uzdrowiskowym oraz promocji zdrowia. Uzyskuje wiedzę na temat wpływu warunków przyrodniczych 6 na zdrowie człowieka, żywienia i dietetyki, profilaktyki chorób cywilizacyjnych i zagrożeń ekologicznych. Uzyskuje kompetencje w zakresie tworzenia i zarządzania produktami wellness i spa oraz rekreacji ruchowej. Zapoznaje się z narzędziami i instrumentami planowania i programowania przedsięwzięć turystycznych, takimi jak: Internet, systemy rezerwacji i dystrybucji, projekty UE, marketing w turystyce zdrowotnej, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Absolwent tej ścieżki kształcenia posiada wiedzę i umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej dla różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem programów rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb kuracjuszy oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w języku obcym. Powinien dobrze radzić sobie z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wszelkiego typu wyjazdów indywidualnych i zbiorowych, szczególnie związanych z ochroną zdrowia. Absolwent tej ścieżki kształcenia dodatkowo nabywa wiedzy na temat wpływu turystyki na otoczenie i jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów uzdrowiskowych, co w połączeniu z nabytymi praktycznymi umiejętnościami aplikacyjnymi predestynuje go do pracy w instytucjach i jednostkach zajmujących się oferowaniem produktów turystyki zdrowotnej oraz planowaniem rozwoju turystyki uwzględniającej czynnik zdrowotny. Posiada przygotowanie do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ale także w uzdrowiskach, organizacjach pozarządowych związanych z promocją zdrowia, ośrodkach doradztwa zdrowotnego, administracji samorządowej i organizacjach społecznych, klubach fitness, siłowniach, centrach rekreacyjno-sportowych. Absolwent jest gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją. Zna problematykę organizacyjno-prawną funkcjonowania rynku turystycznego w Polsce oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej. 

 

ścieżka kształcenia Turystyka w strefie nadmorskiej 

W ramach tej ścieżki kształcenia student zapoznaje się z turystyką nadmorską w Polsce i na świecie. Poznaje zróżnicowanie przedsięwzięć turystycznych w nadmorskich miastach i na obszarach wiejskich. Uzyskuje wiedzę na temat społecznych skutków rozwoju turystyki, nowych form turystyki w strefie nadmorskiej, m.in. turystki aktywnej, dzieci i młodzieży, miejskiej, pielgrzymkowej, ekoturystyki. Zapoznaje się z narzędziami i instrumentami planowania i programowania przedsięwzięć turystycznych, takimi jak: Internet, systemy rezerwacji i dystrybucji, projekty UE, marketing terytorialny i gospodarka walorami turystycznymi. Absolwent tej ścieżki kształcenia posiada wiedzę i umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w języku obcym. Powinien dobrze radzić sobie z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wszelkiego typu wyjazdów indywidualnych i zbiorowych, takich jak wycieczki szkolne, pielgrzymki czy grupowe wyjazdy okolicznościowe. Absolwent tej ścieżki kształcenia dodatkowo nabywa wiedzę na temat wpływu turystyki na otoczenie i jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów nadmorskich, co w połączeniu z nabytymi praktycznymi umiejętnościami aplikacyjnymi predestynuje go do pracy w instytucjach i jednostkach zajmujących się planowaniem rozwoju turystyki i rekreacji w strefie nadmorskiej. Posiada przygotowanie nie tylko do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ale także w ośrodkach doradztwa, administracji samorządowej i organizacjach społecznych. Absolwent jest gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją. Zna problematykę organizacyjno-prawną funkcjonowania rynku turystycznego w Polsce oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej. 

 

ścieżka kształcenia Turystyka w strefie nadmorskiej + 

W ramach tej ścieżki kształcenia student zapoznaje się z turystyką nadmorską w Polsce i na świecie. Poznaje zróżnicowanie przedsięwzięć turystycznych w nadmorskich miastach i na obszarach wiejskich. Uzyskuje wiedzę na temat społecznych skutków rozwoju turystyki, nowych form turystyki 7 w strefie nadmorskiej, m.in. turystki aktywnej, dzieci i młodzieży, miejskiej, pielgrzymkowej, ekoturystyki. Zapoznaje się z narzędziami i instrumentami planowania i programowania przedsięwzięć turystycznych, takimi jak: Internet, systemy rezerwacji i dystrybucji, projekty UE, marketing terytorialny i gospodarka walorami turystycznymi. Absolwent tej ścieżki kształcenia posiada wiedzę i umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w języku obcym. Powinien dobrze radzić sobie z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wszelkiego typu wyjazdów indywidualnych i zbiorowych, takich jak wycieczki szkolne, pielgrzymki czy grupowe wyjazdy okolicznościowe. Absolwent tej ścieżki kształcenia dodatkowo nabywa wiedzę na temat wpływu turystyki na otoczenie i jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów nadmorskich, co w połączeniu z nabytymi praktycznymi umiejętnościami aplikacyjnymi predestynuje go do pracy w instytucjach i jednostkach zajmujących się planowaniem rozwoju turystyki i rekreacji w strefie nadmorskiej. Posiada przygotowanie nie tylko do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ale także w ośrodkach doradztwa, administracji samorządowej i organizacjach społecznych. Absolwent jest gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją. Zna problematykę organizacyjno-prawną funkcjonowania rynku turystycznego w Polsce oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej. 

 

ścieżka kształcenia Multimedia w turystyce 

W ramach ścieżki kształcenia Multimedia w turystyce student zapoznaje się z funkcjonowaniem e-Turystyki, social mediów, e-biznesem turystycznym, czy e-marketingiem. Uzyskuje wiedzę na temat specyfiki prezentowania imprez turystycznych w multimediach, skuteczności informacji turystycznej, czy reklamy prezentowanej w multimediach. Zapoznaje się z narzędziami i instrumentami badania e-rynku turystycznego i realizacji obrazu. Uzyskuje kompetencje w zakresie tworzenia i pozycjonowania stron internetowych, grafiki komputerowej, storytellingu oraz planowania kampanii reklamowej w multimediach. Absolwent ścieżki Multimedia w turystyce zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje przygotowujące do kreowania i wykorzystania nowoczesnych narzędzi, które pozwalają przenieść biznes turystyczny do Internetu. Absolwent tej ścieżki kształcenia będzie specjalistą w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych do promowania produktów turystycznych, planowania kampanii promocyjnych w Internecie, tworzenia i zarządzania e-biznesem turystycznym. Absolwent zdobywa szeroki zakres umiejętności praktycznych do wykorzystania w e-biznesie turystycznym. Dobór przedmiotów pozwala na profesjonalne zarządzanie procesami tworzenia witryn internetowych, portali, materiałów promocyjnych w social mediach do celów funkcjonowania branży turystycznej. Absolwent ścieżki kształcenia Multimedia posiada przygotowanie do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach lub innych przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się turystyką i promocją turystyki. W szczególności jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty od mediów społecznościowych w turystyce (social media manager), osoby zarządzającej kampaniami turystycznymi z blogerami/vlogerami itd. (inluencer marketing manager), specjalisty odpowiedzialnego za promocję oferty turystycznej w Internecie (product manager), za komunikację i opracowywanie materiałów promocyjnych budujących emocje u odbiorców (m.in. dzięki znajomości storytellingu), specjalisty do tworzenia i dystrybucji treści związanej z turystyką w internecie oraz tradycyjnych środkach przekazu (copywriter).

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE  

Obsługa ruchu turystycznego w obiektach hotelarskich i spędzania czasu wolnego

Głównym celem uczenia się jest przekazanie słuchaczom wiedzy i wyposażenie ich
w umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w sektorze obsługi ruchu turystycznego i innych instytucjach zarówno państwowych jak i przedsiębiorstwach zajmujących się rynkiem usług i organizacji  i animacji czasu wolnego.

Studia mają na celu zdobycie i pogłębienie wiedzy w zakresie:

- specyfiki aktualnych uwarunkowań przestrzennych funkcjonowania rynku usług związanych

   z obsługą ruchu turystycznego i animacją czasu wolnego,

- specyfiki prawnych, etycznych i ekonomicznych i innych uwarunkowań działalności zawodowej związanej z organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz szeroko pojętą animacją czasu wolnego w różnych wymiarach działalności, zarówno samorządowej jak i przedsiębiorstw turystycznych,

- poznania specyfiki funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw turystycznych branży hotelarskiej i innych związanych z organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego.

Ponadto w zakresie umiejętności praktycznych celem studiów jest wyposażenie absolwentów w odpowiednie umiejętności pozwalające na:

- podejmowanie pracy w różnych przedsiębiorstwach turystycznych (hotelarskich i innych)
w charakterze animatora czasu wolnego, animatora sportu i rekreacji,

- podjęcie zatrudnienia w biurach informacji turystycznej oraz biurach promocji instytucji szczebla samorządowego związanych statutowo z turystyką, rekreacją i organizacją czasu wolnego,

- przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w charakterze pilota wycieczek i przewodnika turystycznego.

Studia pozwalają również na zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie technik marketingowych, negocjacyjnych, systemów rezerwacyjnych umożliwiających podjęcie pracy w przedsiębiorstwach hotelarskich oraz podejmowanie własnej działalności gospodarczej związanej z organizacją i obsługą obiektów recepcyjnych w turystyce.

 

Program studiów podyplomowych

Znajdziesz nas tutaj