Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Oferta badawcza

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki utrzymuje i systematycznie podejmuje aktywną  współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ramach komercjalizacji wyników badań naukowych IGSEiT oferuje przygotowanie dla instytucji publicznych (organy centralne i terenowe administracji państwowej, jednostek  samorządu terytorialnego, publicznych instytucji i jednostki organizacyjnych), stowarzyszeń (np. NGO), podmiotów gospodarczych i osób fizycznych interdyscyplinarnych projektów komercyjnych, raportów, analiz, koncepcji, ekspertyz w zakresie turystyki, gospodarki przestrzennej, zarządzania JST, rynku pracy, rewitalizacji, ochrony walorów i zasobów środowiskowych, transportu lokalnego, lokalizacji inwestycji o charakterze mieszkaniowym i turystycznym.

 

Oferta badawcza Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki:

1.     Opracowywanie strategii promocji, strategii rozwoju dla potrzeb JST i podmiotów gospodarczych;

2.     Opracowywanie strategii branżowych (np. rozwoju turystyki, rozwoju sieci transportu np. tras rowerowych, itp.);

3.     Opracowywanie koncepcji lokalizacji i rozwoju obszarów funkcjonalnych, powiązań komunikacyjnych oraz lokalnych polityk demograficznych i społecznych;

4.     Opracowywanie szczegółowych badań ruchu turystycznego, zagospodarowania turystycznego i infrastruktury turystycznej;

5.     Opracowywanie Programów Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnych Rynków Pracy;

6.     Przygotowanie diagnozy i prognoz demograficznych, przygotowanie opracowań eksperckich w zakresie kapitału ludzkiego;

7.     Inwentaryzacja walorów i zasobów środowiskowych, turystycznych, osadniczych, inwestycyjnych;

8.     Przeprowadzanie badań i analiz w zakresie funkcjonowania rynku pracy, w tym programów promocji zatrudnienia i lokalnego rynku pracy;

9.     przygotowywanie i opracowywanie wyników badań ankietowych o zróżnicowanej problematyce gospodarczej, ludnościowej, turystycznej, inwestycyjnej, itp.;

10.  Przygotowywanie i opracowywanie wyników badań ankietowych w zakresie warunków i jakości życia ludności;

11.  Przygotowywanie analiz funkcjonalnych i badań efektywności społeczno-gospodarczej dla potrzeb rewitalizacji obszarów powierzchniowych, liniowych i punktowych;

12.  Przeprowadzanie badań i analiz efektywności realizowanych inwestycji ze środków zewnętrznych i własnych (ankiety, wywiady, kwestionariusze, opracowania);

13.  Analizy przestrzenne połączone z tworzeniem map tematycznych dla potrzeb badań społeczno-gospodarczych, demograficznych, turystycznych oraz środowiskowych;

14.  Inwentaryzacja i opracowywanie koncepcji funkcjonalnych dla potrzeb turystyki (np. projektowanie szlaków i ścieżek turystycznych, inwentaryzacja istniejącego zagospodarowania turystycznego, analizy dostępności turystycznej, waloryzacja turystyczna, itp.);

15.  Inwentaryzacja i kartowanie środowiska na obszarach naturalnych i antropogenicznych;

16.  Opracowywanie koncepcji pozyskiwania dotacji, środków unijnych, wsparcia bankowego, itp.;

17.  Organizacja studiów podyplomowych, kursów i szkoleń z zakresu: “Obsługa ruchu turystycznego w obiektach hotelarskich i spędzania czasu wolnego”, „Kurs pilotów wycieczek”, „Kurs wychowawców kolonii i obozów”.

 

Projekty zrealizowane w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Wybrane projekty

Wykaz przygotowanych  ekspertyz:

 

Rok 2018

- Ekspertyza naukowa: "Oceanarium jako obiekt spędzania czasu wolnego. Analiza potencjału popytowego dla tego typu obiektów na przykładzie Gdańska". Zleceniodawca: PFI GLOBAL.

- Ekspertyza naukowa: „Oceanarium jako obiekt spędzania czasu wolnego. Analiza potencjału popytowego dla tego typu obiektów w lokalizacji Góraszka, koło Warszawy”. Zleceniodawca: PFI GLOBAL

 

Rok 2020

- Ekspertyza naukowa: „Analiza funkcjonalna i społeczno-ekonomiczna rewitalizacji linii kolejowej 212 Korzybie-Bytów”. Zleceniodawca: Miasto i gmina  Kępice.

- Ekspertyza naukowa: „Badanie społecznego zapotrzebowania na projekt "Ożywienie miejsca dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytkowego Ratusza wraz z młodzieżowym centrum kultury Adabar w Kołobrzegu”. Zleceniodawca: Gmina Miasto Kołobrzeg.

- Ekspertyza naukowa: „Algorytm wsparcia finansowego pakietu ratunkowego dla polskich uzdrowisk”. Zleceniodawca: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rok 2021

- Ekspertyza naukowa: „Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2025”. Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

- Ekspertyza naukowa: „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej na obszarze realizacji projektu pn. Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania”. Zleceniodawca: Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg, Miasto Barth (Niemcy).

- Ekspertyza naukowa: „Koncepcja lokalizacji obszarów funkcjonalnych na terenie gminy wiejskiej Kołobrzeg na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 r.” Zleceniodawca: Gmina Kołobrzeg.

 

Rok 2022

- Ekspertyza naukowa: "Koncepcja przebudowy - modernizacji - rozbudowy systemu transportu kolejowego dla MOF Kołobrzeg z przejazdami bezkolizyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem systemu dróg powiatowych”. Zleceniodawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu/Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.

- Ekspertyza naukowa: "Analiza potencjału demograficznego miasta Kołobrzeg i powiatu kołobrzeskiego w świetle faktycznego zapotrzebowania na wysokospecjalistyczne świadczenia medyczne zgłaszanego przez mieszkańców i turystów" Zleceniodawca: Lech Investment sp. z o.o.

- Ekspertyza naukowa: Uzupełnienie badań ankietowych w mieście Barth i opracowania naukowego p.n.: Analiza transgranicznej turystyki rowerowej na obszarze realizacji projektu "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania." Zleceniodawca: Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg, Miasto Barth (Niemcy).

- Ekspertyza naukowa: „Koncepcja przebudowy - modernizacji - rozbudowy systemu transportu kolejowego dla MOF Kołobrzeg z przejazdami bezkolizyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem  różnorodnych podmiotów gospodarczych sektora turystyczno-uzdrowiskowego funkcjonujących na obszarze gminy miasto Kołobrzeg i gminy Kołobrzeg." Zleceniodawca: Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe w Kołobrzegu.

- Ekspertyza naukowa „Zmiany demograficzne w Słupsku w latach 1999-2020” przygotowana na potrzeby Urzędu Miasta Słupska.

 

Osoba do kontaktu:

dr Mariusz Miedziński

e-mail: mariusz.miedzinski@apsl.edu.pl 

Tel. 59 84 00 378

Tel. komórkowy: 668-448-396

Znajdziesz nas tutaj