Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Subwencja badawcza

W Akademii Pomorskiej w Słupsku środki przeznaczone na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane tworzą subwencję badawczą Uczelni (SBU). Wysokość SBU określa Rektor w ramach planu rzeczowo-finansowego na dany rok kalendarzowy po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Uczelni. Informację o wysokości SBU oraz DWN Rektor przekazuje do wiadomości pismem okólnym niezwłocznie po ustaleniu Prowizorium budżetowego.

https://www.apsl.edu.pl/nauka/badania-i-rozwoj/subwencja-badawcza

 

W Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki w ramach dofinansowania z subwencji badawczej Uczelni w 2022 roku realizowane są następujące zadania badawcze:

1. Projekt pt. „Przemiany struktury bazy noclegowej w nadmorskiej strefie turystycznej Pobrzeża Bałtyku”.

Celem projektu będzie analiza zmian  ilościowych i jakościowych w bazie noclegowej nadmorskiej strefy turystycznej polskiego Pobrzeża Bałtyku na tle zmian ilościowychi strukturalnych bazy noclegowej w Polsce w związku z obostrzeniami powodowanymi pandemią Covid - 19.

 

2. Projekt pt. „Przekształcenia inwestycyjne i funkcjonalno-przestrzenne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kołobrzeg i jego zaplecza”.

Celem badań jest kontynuacja szczegółowych analiz zmian kierunków zagospodarowania przestrzeni turystycznej MOF-u Kołobrzeg oraz jego zaplecza poprzez określenie wielkości i lokalizacji realizowanych i rozpoczynanych w latach 2020 - 2021 inwestycji turystycznych i paraturystycznych oraz aktualizacja kierunków przemian funkcjonalno-przestrzennych MOF-u Kołobrzeg.

 

3. Projekt pt. „Wyzwania demograficzne we współczesnej Europie”.

Celem prowadzonych badań jest analiza uwarunkowań i konsekwencji zjawisk i procesów demograficznych w różnych skalach terytorialnych Polski i innych krajów europejskich. Szczególna jednak uwaga zwrócona zostanie na procesy demograficzne w miastach i regionach peryferyjnych.

 

4. Projekt pt. „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i miejskich Pomorza”.

Projekt realizowany jest jako dwa zadania badawcze tj. Zagrody edukacyjne elementem zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich Pomorza, którego, którego celem analiza uwarunkowań rozwoju Sieci Zagród Edukacyjnych na terenach wiejskich województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego, ponadto wskazanie miejsca zagród w koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Pomorza.

Społeczno-gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju  Pomorza, którego celem

jest charakterystyka i wskazanie kierunków zmian w  prowadzonej przez samorządy województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego koncepcji zrównoważonego rozwoju z punktu widzenia społeczeństwa i gospodarki tych jednostek.

 

5. Projekt pt. „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie teorii wielofunkcyjności”. 

Zasadniczym celem badań w 2022 roku jest analiza i ocena - zdiagnozowanych już częściowo w minionym roku - problemów i głównych zagadnień dotyczących teorii zrównoważonego rozwoju wsi w wymiarze przestrzennym, z punktu widzenia wielofunkcyjności. Proces badawczy umożliwi ocenę roli determinant ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także czynników charakteryzujących „wiejskość” i „lokalność” (kierunki wykorzystania zasobów wsi w procesie zrównoważonego rozwoju, skłonność do innowacji w przestrzeni wiejskiej).

 

6. Projekt pt. „Rozwój nowych produktów turystycznych regionów nadmorskich i strefy pojezierzy we współczesnych  uwarunkowaniach dynamiki rynku w okresie popandemijnym”.

Głównym celem prezentowanych badań jest inwentaryzacja  turystycznej bazy obiektów i imprez militarnych na terenie Polski północnej i północno-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem pasa wybrzeży oraz wybranych pojezierzy, a także określenie wielkości ruchu turystycznego w obiektach i w czasie  wydarzeń militarnych (badania ankietowe).

 

Zasady przyznawania środków na realizację badań naukowych w IGSEiT

Znajdziesz nas tutaj