Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Historia

Początki Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej sięgają 1969 r. Rozpoczęła wówczas funkcjonowanie Wyższa Szkoła Nauczycielska w Słupsku. W jej strukturze wydzielono Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, a w nim Zakład Geografii. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Zakładu Geografii był doc. dr Bernard Czerwiński.

W 1986 r. Zakład Geografii został przekształcony w Katedrę Geografii. Kierownikiem jej został doc. dr hab. Andrzej Ewert.
W nowej jednostce organizacyjnej zostały utworzone 3 zakłady:
- Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Dydaktyki: kierownik dr Eugeniusz Rydz,
- Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu: kierownik dr Wacław Florek,
- Zakład Klimatologii: kierownik doc. dr hab. Andrzej Ewert.

Zakład Geografii początkowo mieścił się w kampusie przy ul. Arciszewskiego 22a. Staraniem ówczesnego Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej i jednocześnie Kierownika Katedry Geografii - doc. dra Andrzeja Ewerta - podjęto remont budynku przy ul. Partyzantów 27, który od 1993 r. jest siedzibą Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych.

Powstały w 1969 r. Zakład Geografii był jednostką bardzo małą, o czym świadczy fakt, że w roku akademickim 1978/79 pracowało w nim 13 osób, w tym: 2 samodzielnych pracowników, 3 doktorów i 8 magistrów. Stan kadry naukowo-dydaktycznej z biegiem czasu zwiększał się - w roku akademickim 2004/05 zatrudnionych było 42 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 9 pracowników ze stopniem profesora i doktora habilitowanego, 20 doktorów i 13 magistrów) oraz 8 pracowników technicznych.

W 1993 r. Katedra Geografii została przekształcona w Instytut Geografii.

W czasie istnienia Instytutu Geografii następowały istotne zmiany w zakresie struktury kształcenia. Początkowo prowadzone były studia na poziomie wyższym zawodowym, a nieco później uruchomiono magisterskie studia uzupełniające. Od 1996 r. prowadzone są 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku geografia ze specjalizacją: "nauczycielską" (geografia z przyrodą) i specjalnościami: "turystyka" oraz "kształtowanie i ochrona środowiska". Przez okres kilku ostatnich lat funkcjonowało Podyplomowe Studium Przyrody, przygotowujące czynnych nauczycieli geografii do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej. W 2007 r. powstał nowy kierunek geografii o specjalności "gospodarka i polityka samorządowa".

Od 1 października 2010 r. Instytut Geografii został przekształcony w Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, w skład którego wchodziło 5 zakładów: Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki, Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Zakład Klimatologii i Hydrografii, Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska, Zakład Kartografii.

W strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych od 1 października 2012 r. działały 3 zakłady:
- Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki,
- Zakład Geoekologii i Geoinformacji,
- Zakład Analizy Środowiska.

oraz Stacja Naukowo-Dydaktyczna w Gaci

 

W ramach Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku  w latach 2001 – 2016 funkcjonowała Stacja Naukowo – Dydaktyczna w Gaci. Budynek  został pozyskany od dyrekcji  Słowińskiego Parku Narodowego  na zasadzie użyczenia na czas określony. Po upływie 15-letniego okresu  dzierżawy wrócił do zasobów Parku. Stacja w  Gaci usytuowana była na Nizinie Gardnieńsko-Łebskiej w części południowej przylegającej do Jeziora Łebsko. Jest to rejon równin akumulacji fitogenicznej, równin akumulacji piaszczystej, wysoczyzn morenowych od północy oddzielony od Bałtyku Mierzeją Łebską, od południa krawędzią wysoczyzny morenowej z morenami czołowymi. Pełniła ona funkcje ośrodka naukowo – dydaktycznego, w którym prowadzone były ćwiczenia terenowe m. in.  z hydrologii, klimatologii oraz geomorfologii, zajęcia edukacyjne dla dzieci  i  młodzieży oraz zajęcia specjalistyczne. W latach 2001 – 2016 realizowany był  zgodnie z procedurami monitoring meteorologiczny i hydrologiczny bowiem stacja wyposażona była w przyrządy pomiarowe na poziomie posterunku meteorologicznego. Prowadzone były również badania nad antropogenicznymi przekształceniami środowiska przyrodniczego.

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę studentów w latach 2000-2010  na kierunku geografia specjalność turystyka Rada Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych  podjęła decyzję o przygotowanie wniosku o uruchomieniu samodzielnego kierunku Turystyka i rekreacja. W 2012 r. uzyskano pozytywną opinię Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej o nadanie Wydziałowi Matematyczno - Przyrodniczemu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała NR 416/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 października 2012 r.). W roku akademickim 2013/2014 dokonano pierwszego naboru na kierunek Turystyka i rekreacja. Niezwykle istotne zmiany w funkcjonowaniu Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych dokonały się po wprowadzeniu przepisów Ustawy 2.0 z dnia 20 lipca 2018 r. Na Uczelni zlikwidowano wydziały, podstawową jednostką organizacyjną stały się instytuty, a dodatkowo dyscyplina naukowa geografia została przyporządkowana do dwóch nowych dyscyplin naukowych  tj. nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. W związku z zaistniałą sytuacją pracownicy Zakładu Geoekologii i Geoinformacji oraz Zakładu Analiz Środowiska przeszli do nowo utworzonego Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi i prowadzą kierunek geografia.

Natomiast pracownicy byłego Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki funkcjonują w nowo utworzonym Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki i prowadzą kierunek Turystyka i rekreacja. W skład Instytutu  Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki wchodzą dwa zakłady tj. Zakład Turystyki i Rekreacji oraz Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Studiów Regionalnych.

Najprawdopodobniej z dniem 1 października 2022 r. po połączeniu Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki z  Katedrą Zarządzania  IGSEiT znajdzie się  w nowo utworzonym Instytucie Zarządzania i Turystyki.

 

Chronologia zmian organizacyjnych : 

Zakład Geografii (1969 - 1986):

1969 - 1981 kierownik doc. dr Bernard Czerwiński

1981 - 1988 kierownik dr Mieczysław Świekatowski

 

Katedra Geografii (1986 - 1993):

1988 - 1993 kierownik doc. dr hab. Andrzej Ewert

 

Instytut Geografii (1993 - 2010):

1993 - 1999 dyrektor dr hab. Wacław Florek, prof. PAP

1994 - 1995 z-ca dyrektora dr Albin Orłowski

1995 - 1999 z-ca dyrektora mgr Mieczysław Pliszka

1999 - 2002 dyrektor dr hab. Ryszard Klimko, prof. PAP

1999 - 2001 z-ca dyrektora dr Mieczysław Pliszka

od 2001 z-ca dyrektora dr Małgorzata Kirschenstein

2002 - 2008 dyrektor dr hab. Eugeniusz Rydz, prof. PAP

do 2006 z-ca dyrektora dr Małgorzata Kirschenstein

2006 - 2008 z-ca dyrektora dr Paulina Szmielińska-Pietraszek

2008 - 2012 dyrektor dr hab. Wacław Florek, prof. PAP

2008 - 2010 z-ca dyrektora dr Małgorzata Kirschenstein

2009 - 2010 z-ca dyrektora mgr Łukasz Śmielak

 

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych (od 2010):

2010 - 2011 z-ca dyrektora mgr Anna Wiśniewska

2011 - 2012 z-ca dyrektora dr Paweł Czapliński

2012 - 2016 dyrektor dr hab. Adam Wojciechowski, prof. AP

2012 - 2016 z-ca dyrektora dr Wioletta Szymańska

od 2016 dyrektor dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP

od 2016 z-ca dyrektora dr Aleksandra Zienkiewicz

 

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki (od 2019 r.)

od 2019 r.  dyrektor dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP

od 2019 r.  dyrektor ds. Dydaktyki dr Aleksandra Zienkiewicz

2019-2020 dyrektor ds. Nauki dr Wioletta Szymańska

od 2020     dyrektor ds. Nauki dr Gabriela Czapiewska

 

Znajdziesz nas tutaj