Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Historia

Początki Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej sięgają 1969 r. Rozpoczęła wówczas funkcjonowanie Wyższa Szkoła Nauczycielska w Słupsku. W jej strukturze wydzielono Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, a w nim Zakład Geografii. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Zakładu Geografii był doc. dr Bernard Czerwiński.

W 1986 r. Zakład Geografii został przekształcony w Katedrę Geografii. Kierownikiem jej został doc. dr hab. Andrzej Ewert.
W nowej jednostce organizacyjnej zostały utworzone 3 zakłady:
- Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Dydaktyki: kierownik dr Eugeniusz Rydz,
- Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu: kierownik dr Wacław Florek,
- Zakład Klimatologii: kierownik doc. dr hab. Andrzej Ewert.

Zakład Geografii początkowo mieścił się w kampusie przy ul. Arciszewskiego 22a. Staraniem ówczesnego Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej i jednocześnie Kierownika Katedry Geografii - doc. dra Andrzeja Ewerta - podjęto remont budynku przy ul. Partyzantów 27, który od 1993 r. jest siedzibą Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych.

Powstały w 1969 r. Zakład Geografii był jednostką bardzo małą, o czym świadczy fakt, że w roku akademickim 1978/79 pracowało w nim 13 osób, w tym: 2 samodzielnych pracowników, 3 doktorów i 8 magistrów. Stan kadry naukowo-dydaktycznej z biegiem czasu zwiększał się - w roku akademickim 2004/05 zatrudnionych było 42 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 9 pracowników ze stopniem profesora i doktora habilitowanego, 20 doktorów i 13 magistrów) oraz 8 pracowników technicznych.

W 1993 r. Katedra Geografii została przekształcona w Instytut Geografii.

W czasie istnienia Instytutu Geografii następowały istotne zmiany w zakresie struktury kształcenia. Początkowo prowadzone były studia na poziomie wyższym zawodowym, a nieco później uruchomiono magisterskie studia uzupełniające. Od 1996 r. prowadzone są 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku geografia ze specjalizacją: "nauczycielską" (geografia z przyrodą) i specjalnościami: "turystyka" oraz "kształtowanie i ochrona środowiska". Przez okres kilku ostatnich lat funkcjonowało Podyplomowe Studium Przyrody, przygotowujące czynnych nauczycieli geografii do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej. W 2007 r. powstał nowy kierunek geografii o specjalności "gospodarka i polityka samorządowa".

Od 1 października 2010 r. Instytut Geografii został przekształcony w Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, w skład którego wchodziło 5 zakładów: Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki, Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Zakład Klimatologii i Hydrografii, Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska, Zakład Kartografii.

W strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych od 1 października 2012 r. działają 3 zakłady:
- Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki,
- Zakład Geoekologii i Geoinformacji,
- Zakład Analizy Środowiska.

 

Chronologia zmian organizacyjnych : 

Zakład Geografii (1969 - 1986):
1969 - 1981 kierownik doc. dr Bernard Czerwiński
1981 - 1988 kierownik dr Mieczysław Świekatowski
 

Katedra Geografii (1986 - 1993):
1988 - 1993 kierownik doc. dr hab. Andrzej Ewert
 

Instytut Geografii (1993 - 2010):
1993 - 1999 dyrektor dr hab. Wacław Florek, prof. PAP
1994 - 1995 z-ca dyrektora dr Albin Orłowski
1995 - 1999 z-ca dyrektora mgr Mieczysław Pliszka
1999 - 2002 dyrektor dr hab. Ryszard Klimko, prof. PAP
1999 - 2001 z-ca dyrektora dr Mieczysław Pliszka
od 2001 z-ca dyrektora dr Małgorzata Kirschenstein
2002 - 2008 dyrektor dr hab. Eugeniusz Rydz, prof. PAP
do 2006 z-ca dyrektora dr Małgorzata Kirschenstein
2006 - 2008 z-ca dyrektora dr Paulina Szmielińska-Pietraszek
2008 - 2012 dyrektor dr hab. Wacław Florek, prof. PAP
2008 - 2010 z-ca dyrektora dr Małgorzata Kirschenstein
2009 - 2010 z-ca dyrektora mgr Łukasz Śmielak
 

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych (od 2010):
2010 - 2011 z-ca dyrektora mgr Anna Wiśniewska
2011 - 2012 z-ca dyrektora dr Paweł Czapliński
2012 - 2016 dyrektor dr hab. Adam Wojciechowski, prof. AP
2012 - 2016 z-ca dyrektora dr Wioletta Szymańska
od 2016 dyrektor dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP
od 2016 z-ca dyrektora dr Aleksandra Zienkiewicz
 

 

Znajdziesz nas tutaj